Képzőszerv adatai

Neve: Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola
Címe: 2146 Mogyoród, Fóti út 48.
E-mail címe: hegedus.vazul10@gmail.com
Telefonszáma: 06-20-94-555-77
Honlapcíme: www.mogyorodiautosiskola.hu
 
Cégforma: egyéni vállalkozás
Vállalkozói engedély száma: EV-572626
Adószám: 50702271-1-33
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/004541
 
Iskolavezető: Hegedűs Vazul
Iskolavezető telefonszáma: 06-20-94-555-77
 
Ügyfélfogadó címe: 2146 Mogyoród, Fóti út 48.
Ügyfélfogadó telefonszáma: 06-20-94-555-77
 

Tanfolyamainkra történő jelentkezés (felvétel) módja

 • a tanfolyam megnyitón (tantermi tanfolyam esetén)
 • előzetesen telefonon, e-mailben vagy személyesen ügyfélfogadási időben

Tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • a jogszabályban (24/2005.(IV. 21.) GKM rendelet) meghatározott életkor betöltése
 • érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély másolata
 • külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása

A tanuló az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget,

 • ha a jogszabályban (24/2005.(IV. 21.) GKM rendelet) meghatározott életkort betöltötte
 • ha a minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

 • az orvosi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény csatolása
 • a közlekedési hatóság által rendszeresített jelentkezési adatlap kitöltése
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 

FONTOS, hogy amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét (nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az írni-olvasni tudást) legkésőbb az első vizsga napján igazolja a Vizsgaközpont részére.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Az elméleti vizsga számítógépes elméleti vizsga.

A Vizsgaközponttól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár
 • amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, 
 • tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet
 • az egészségi állapotából következően 
 • - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - 
 • szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat
 • az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, 
 • kérésére magyar jelnyelven
 • a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

 • automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg 
 • sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét 
 • hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
 • mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engdélyét 
 • más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy
 • számára a bíróság - külön jogszabály alapján - a járművezetés újbóli gyakorlását 
 • a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé

Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • a jogszabályban meghatározott életkor betöltése,
 • érvényes közlekedési alapismeretek vizsga,
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése,
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése,
 • sikeres járműkezelési vizsga ("AM", "A1", "A2" és "A" kategóriák esetében)

Mentességek

 • az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól 
 • azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik
 • a mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól 
 • - kérésére - az iskolavezető mentesíti; 
 • a mentesített tanulók felkészítésében a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működünk közre
 • a vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést - kérelemre - 
 • megfelelő képesítés, végzettség esetén a Vizsgaközpont ad

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

 • a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes
 • ha a vizsgázó ezen időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be
 • minden sikeres vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet
 • a vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, 
 • aki az egyes kategóriákhoz tartozó jogszabályan előírt vizsgatárgyakból megfelelt 
 • vagy azok teljesítése alól a 24/2005. GKM rendelet alapján felmentést kapott
 • a sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, 
 • amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon 
 • elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére

Pályaalkalmassági vizsgálat

 • a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz 
 • a külön jogszabályban előírt gépjárművezetési gyakorlatból tett 5 sikertelen vizsga számításánál 
 • a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni
 • amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában tett 5 sikertelen forgalmi vizsgát követően 
 • a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, 
 • a továbbiakban a közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető

Tandíj befizetésének módja

 • készpénzben / átutalással

Tanuló áthelyezés

 • amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni
 • a képzési igazolás nyomtatványt a tanuló kérésétől számított 3 munkanapon belül kiállításra és átadásra kerül a részére
 • a fel nem használt tanfolyamdíj és vizsgadíj a képzési igazolás átadásával egyidejűleg visszatérítésre kerül

A hiányzás pótlásának módja

 • az iskolavezetővel előre egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell
 • a tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására

A tanuló / vizsgázó jogai és kötelezettségei

 • a tanulónak joga van oktatóját és az oktatójárművet szabadon megválasztani
 • a tanuló köteles az oktatási rend és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírások betartására, valamint
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírások megtartására, továbbá
 • nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti
 • vagy amellyel a társai munkáját akadályozza, veszélyezteti,
 • a tanuló köteles a gyakorlati oktatás, valamint a járműkezelési és forgalmi vizsga során 
 • a Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola technikai eszközeiben, járműveiben okozott kárt megtéríteni,
 • a vizsgázó köteles az előírt okmányok birtokában, 
 • a járművezetéshez megfelelő öltözetben a vizsga helyszínén pontosan megjelenni,
 •  a vizsgázó a járműkezelési és forgalmi vizsgán saját felelősségére vesz részt

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók

Vezetői engedély automatikus kiállítása

 • vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása, valamint új kategória Magyarországon történt megszerzése
 • az egészségi alkalmasság meghosszabbítása vagy 
 • házasságkötésből eredő névváltozás miatti vezetői engedély csere esetén 
 • a Nyilvántartó hivatalból gondoskodik a vezetői engedély kiállításáról
 • amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása 
 • a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és 
 • a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett
Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei
 
 • járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, 
 • aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá 
 • a 326/2011. Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint 
 • az elsősegélynyújtási ismereteket megszerezte vagy 
 • az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól a Magyar Vöröskereszt igazolása szerint mentesült

Az első vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására irányuló eljárás során be kell mutatni

 • a személyi azonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt
 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt
 • az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító, a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást vagy 
 • az ezen ismeretek alóli mentesülés alapjául szolgáló végzettség / szakképzettség megszerzését igazoló oklevelet / bizonyítványt

Új, kezdő vezetői engedély esetén csatolni kell az egészségügyi alkalmassági véleményt.

A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

Ügyintézési helyek

 • fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
 • kormányablak
 • Nyilvántartó

Engedélyező hatóság

Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály

Cím: 1138 Budapest, Váci út 188.

Telefon: 06-1-477-15-51

E-mail: kepzes-kghf@ekm.gov.hu

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

Adószám: 26580708-2-41

Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 477

Telefon: +36 1 510 0101 / +36 1 814 1800

E-mail: felugyelet@kavk.hu

Weboldal: www.vizsgakozpont.hu

Elérhetőség

Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola
2146 Mogyoród,
Fóti út 48.

06209455577

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode